Có thể in trực tiếp trên App Android

App Android không thể in được hóa đơn
Giải pháp : sử dụng Printer Functions từ thư viện php_printer.dll của PHP 5.5.x để có thể in hóa đơn cho App

Bài viết liên quan