Phân chia rủi ro, nguy cơ theo mức độ ảnh hưởng và xác suất phát sinh

Trong các biện pháp xử lý rủi ro tìm ra những trường hợp nghĩ ra biện pháp xử lý cùng lúc mức độ ảnh hưởng và xác suất phát sinh rủi ro, nguy cơ.

Phải phân chia rỏ ràng 2 điều này.

Nguy cơ, rủi ro mà cả mức độ ảnh hưởng và xác suất phát sinh cao là nguy cơ rủi ro quan trọng nhất, cần suy nghĩ biện pháp phòng tránh trước khi xảy ra và biện pháp xử lý sau khi xảy ra.

Nguy cơ rủi ro khả năng xảy ra thấp là nguy cơ rủi ra có thể bỏ qua.

Tiến hành nhầm lẫn đã xem xét mức độ nào trong nguy cơ rửi ro này là phán đoán cho từng dự án.

Bài viết liên quan