8 bước để bảo trì một hệ thống có quản lý source bằng SVN

1. Back up thư mục svn trên máy local
Nếu trên máy không có svn local thì tạo mới 1 thư mục rỗng “svn-local

2. Update từ svn server về svn local
(Nếu có xung đột thì có thể xóa toàn bộ nội dung SVN local rồi check-out SVN server về)

3. Update source trên test server về svn local
(Copy ghi đè lên)
Sau bước này thì source ở “test server” và “svn local” là như nhau.

4. Commit từ svn local lên svn server
Sau bước này thì source ở “test server” “svn local” và “svn server” là như nhau.

5. Chỉnh sửa trên svn local (nhớ ghi comment)
Format comment: // YYYYMMDD Tên người sửa Mục đích/lý do phải sửa

6. Copy từ svn local lên test server để test cho đến khi ok

7. Commit từ svn local lên svn server
Sau bước này thì source ở “test server” “svn local” và “svn server” là như nhau.

8. Báo khách hàng.
Khách hàng có thể update SVN về để xem chi tiết mình đã sửa những chỗ nào.

Ví dụ SVN của RuDoLf: https://192.168.1.99:8443/svn/Wordpress_dudolf/wp-content/themes/thachpham

Bài viết liên quan