Ba cách hiển thị dư liệu lên DataGridView

  • Truy vấn dư liệu từ database sau đó lặp qua từng record để gán vào DataGridView. Lưu ý cách này sẽ làm chậm tốc độ hiển thị khi lượng dư liệu lớn. Lời khuyên là không nên dùng nếu không bắt buộc.
  • Sử dụng Virtual mode của DataGridView. Cách này bạn chỉ tạo đủ số dòng để hiển thị và tự động thay đổi nội dung khi người dùng scroll.
  • Sử dụng databinding. Cách này là cách đơn giản nhất. Bạn chỉ cần đô dư liệu vào DataTable, sau đó gán nó vào thuộc tính DataSource của DataGridView. DataGridView có thể tự tạo các Column tương ứng hoặc bạn có thể tự tạo bằng tay với việc thiết lập thuộc tính DataPropertyName cho từng cột mà bạn muốn hiển thị. Nó phù hợp cho trường hợp bạn có số lượng dư liệu lớn
Bài viết liên quan