Bảo mật thông tin

Khi làm việc cần phải chú ý việc bảo mật thông tin cho khách hàng bằng việc phòng chống các lỗ hỗng ở cả server side (SQL injection, CSRF, permission,..) và client side (XSS, ….)

Bài viết liên quan