[C#] Thư viện gửi email [System.Net.Mail] và [System.Web.Mail]

Khi gửi email thông qua SMTP server. Tùy theo mỗi server sẽ có 2 kiểu bảo mật SSL:

– Explicit SSL: sử dụng port: 25 và 587

– Implicit SSL: sử dụng port: 465

Trong C# có 2 thư viện hỗ trợ cho việc gửi email là [System.Net.Mail] và [System.Web.Mail].

[System.Net.Mail] là thư viện mới hơn, hiện đại hơn được Microsoft khuyên sử dụng. Nhưng vấn đề ở thư viện này vẫn chưa hỗ trợ gửi email Implicit SSL. Nên nếu SMTP của email sử dụng Implicit SSL sẽ không thể gửi được email.

Outlook của Microsoft vẫn đang sử dụng [System.Web.Mail] nhưng được gọi với tên khác hơn là CDOSYS. Nên có thể gửi được email với cả 2 kiểu bảo mật.

Hiện tại VV-CRM từ version 3.1.1.1 đã chuyển về sử dụng [System.Web.Mail] cũ hơn để gửi email Implicit SSL. Khi nào| [System.Net.Mail] được Microsoft hỗ trợ Implicit SSL sẽ quay lại sử dụng thư viện mới hơn này.

Bài viết liên quan