Các loại thuế trong công ty SX phần mềm

1. Thuế GTGT

  • Sản phẩm phần mềm thuộc đối tượng Không chịu thuế GTGT đầu ra ( Khoản 21 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013)
  • Theo đó Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất ra sản phẩm phần mềm không được khấu trừ (Nghĩa là đưa thẳng vào chi phí) (Theo khoản 7 điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013)

2. Thuế TNDN

  • Giai đoạn 1: Miễn thuế 4 năm liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuếTrường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu. (Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014)
  • Giai đoạn 2: Giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo (nghĩa là 50% X thuế suất ưu đãi của 15 năm 10% dành cho doanh nghiệp SX phần mềm = 5%) (Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014)
  • Giai đoạn 3: Thuế suất ưu đãi 10% cho 2 năm tiếp theo (Khoản 1, Điều 19 và Điều 20, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014)
  • Giai đoạn 4: Thuế suất phổ thông cho các năm sau đó 20%
Bài viết liên quan