CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO

Các lãnh đạo cũ Công ty Việt Vang

No. Tên/Name Chức vụ/Position Thời gian/Time Hình ảnh/Picture
1. Phạm Duy Linh Phó giám đốc/ Vice Director

Cầu nối giúp Việt nam xâm nhập thị trường Đức

Linh helped vietvang entepreneured germany market

06/2016 – 06/2022
Bài viết liên quan