Cách khôi phục database khi mysql bị lỗi (recover mysql database) Ja

Các bước thực hiện:

  1. Kiểm tra table bị lỗi. Cách kiểm tra vào file log lỗi của mysql (mysql_error.log)
  2. Di chuyển file ibd của table bị lỗi ra 1 thư mục khác. (receiptdetail.ibd)
  3. Đăng nhập vào mysql và run lệnh tương ứng với table bị lỗi:
    ALTER TABLE mydb.receiptdetail DISCARD TABLESPACE;
  4. Stop mysql.
  5. Copy file ibd ở bước 2 vào lại thư mục của database hiện tại.
  6. Đăng nhập vào mysql và run lệnh tương ứng với table bị lỗi:
    ALTER TABLE mydb.receiptdetail IMPORT TABLESPACE;

Thực hiện các lại các bước trên cho các table bị lỗi.

Bài viết liên quan