Cách tránh full table scans trong MySql

Đối với nhưng table lương dư liệu nhỏ thì việc dùng Full Table Scans ảnh hưởng tới hiệu suất là không đáng kể. Nhưng với table có lượng data lớn thì bạn có thể áp dụng nhưng cách sau đây để tránh Full Table Scans:
– Sử dụng ANALYSIZE TABLE tbl_name để cập nhật nhưng phân phối khóa chính (Key) cho bảng quét.
– Sử dụng Force Index cho bảng quét :
SELECT *FROM t1, t2 FORCE INDEX (index_for_column) WHERE t1.col_name=t2.col_name;

Bài viết liên quan