Cho phép đọc và ghi vào ổ C với phần mềm viết bằng C#

Tạo file app.manifest và chỉnh thuộc tính requestedExecutionLevel với quyền của admin. Sẽ giúp phần mềm có thể truy cập để lấy hoặc ghi dữ liệu vào những thư mục cần quyền truy cập để thực hiện .

Bài viết liên quan