Dự kiến số công test thì phải đảm bảo được cùng level với số công phát triển

Thực hiện test thực tế từ việc đề ra kế hoạch test, bao gồm luôn việc sữa chữa, số công liên quan đến test thì điều quan trọng là phải đảm bảo mục tiêu số ngày, khối lượng việc giống với số công phát (tùy theo phát triển dự án mà cũng cần đảm bảo từ số công phát triển từ … trở lên).

Ngoài ra, thực hiện test là để đảm bảo rằng test tổng thể bao gồm việc hệ thống bị xuống cấp được lặp đi lặp lại tối thiểu ba lần.

Bài viết liên quan