Dùng các hàm sẵn có của WordPress

WordPress có rất nhiều hàm viết sẵn có thể sử dụng mà không cần viết lại.

Nếu wordpress không có hàm hỗ trợ vấn đề của mình thì cũng không nên viết hàm mới mà hãy dùng Hook (action và filter) để can thiệp và làm thay đổi các hàm sẵn có của wordpress sao cho phù hợp với yêu cầu của mình.

Một số ví dụ đơn giản ở hình bên:

  • Redirect sau khi user đăng nhập dựa vào loại user (dùng 1 filter)
  • Thêm nhiều trường thông tin vào danh sách user trong Admin Wordpres (dùng 2 filter)
  • Thêm favicon cho Admin WordPress (dùng 1 action)
Bài viết liên quan