Font trên đa trình duyệt

Có thể một trang web  chạy tốt trên Google nhưng chưa chắc đã như vậy trên firefox,Internet Explorer,Safari…

Giải pháp : viết trang JSP(Java Server Pages) để có có thể chạy được trên tất cả trình duyệt

Bài viết liên quan