Full Text Search trong Mysql

Thông thường, khi nhận 1 yêu cầu chức năng tìm kiếm không chính xác bạn sẽ nghĩ ngay đến câu query sau:
SELECT id,title,description FROM book WHERE title LIKE ‘%keyword%’

Nhưng nó có 1 số hạn chế: không chính xác, tốc độ truy vấn chậm, vấn đề với tiếng Việt có dấu và không có dấu.
Trong trường hợp này bạn có thể áp dụng Full Text Search để giải quyết các vấn đề trên.

Bài viết liên quan