Có Bắt Buộc Cập Nhật CCCD Gắn Chip Cho Người Đại Diện Pháp Luật

Căn cứ pháp lý:
➨ Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020: Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.
➨ Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020: Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (tức là số CCCD/CMND/Hộ chiếu) của những người dưới đây là một trong những nội dung của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:
• Thành viên hợp danh của công ty hợp danh;
• Chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân;
• Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần.
➨ Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019 cũng quy định: Khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì người nộp thuế phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.
——————————
Theo đó, BẮT BUỘC CẬP NHẬT CCCD hoặc các thông tin thay đổi TRÊN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Ngoài ra, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật thông tin cho người đại diện theo pháp luật trên Đăng ký kinh doanh đến cơ quan thuế trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.
Quá thời hạn trên, doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP từ 3.000.000 đồng – 30.000.000 đồng.
——————————
Bài viết liên quan