Giải thích các vấn đề kỹ thuật

Quan điểm của tôi là, nếu một người không thể giải thích một vấn đề một cách thật đơn giản và dễ hiểu, người đó chưa thật sự hiểu được vấn đề. Vì vậy tôi thường cố gắng giải thích các chi tiết kỹ thuật một cách đơn giản nhất có thể. Phương pháp mà tôi thường sử dụng là đưa ví dụ và vẽ mô tả. Trong các ví dụ và mô tả, tôi cố gắng đưa hết các khía cạnh phức tạp của vấn đề vào những tình huống cụ thể, nhưng không làm mất tính tổng quát của vấn đề. Nếu vấn đề có nhiều khía cạnh thì phân tích ra và tạo ví dụ cho mỗi vấn đề.

Giờ đây, tôi rất tự tin với khả năng giải thích của bản thân.

Bài viết liên quan