Khách hàng không phải lúc nào cũng sáng suốt

Tại 1 dự án, khách hàng (người Nhật) yêu cầu tôi thêm lựa chọn “Cả ngày” vào 2 lựa chọn kiểu check-box là “Sáng” và “Chiều”. Việc này rõ ràng là khách hàng đã nhầm giữa khái niệm check-box và drop-down button vì check-box thì có thể chọn cả “Sáng” và “Chiều” để thể hiện “Cả ngày”. Còn phía màn hình hiển thị thì nếu thêm vào hiển thị “Cả ngày” thì format cũng bị xấu đi rất nhiều, thay vì cữ giữ như hiện tài và đánh dấu OK vào cả “Sáng” và “Chiều” thì cũng rất dễ hiểu.

Sau khi chúng tôi phân tích như vậy thì khách hàng đã quyết định. KHÔNG CẦN CHỈNH SỬA GÌ

Bài viết liên quan