[PHP] Lỗi 500 internal gây ra bởi việc sử dụng các hàm require, require_once, include, include_once

Thông thường, khi sử dụng những hàm này trên môi trường local thì sẽ không có lỗi, nhưng khi up lên server thì sẽ gây ra lỗi 500 internal do đường dẫn không đúng.

Khắc phục bằng cách sử dụng full path bằng hàm realpath()

Ví dụ:

Câu lệnh chạy tốt trên local:

    require ('PHPMailer/src/PHPMailer.php');
    require ('PHPMailer/src/Exception.php');

Khi up lên server thì chuyển thành như sau:

    require ( realpath($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]) . '/wp-content/themes/mpa/' . 'PHPMailer/src/PHPMailer.php' );
    require ( realpath($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]) . '/wp-content/themes/mpa/' . 'PHPMailer/src/Exception.php' );
Bài viết liên quan