Lỗi không POST được dữ liệu lên server

Lỗi không POST được dữ liệu lên server

Nguyên nhân: dung lượng server đã hết do nguyên nhân là các file ghi log đã chiếm hết dung lượng nên không có đủ bộ nhớ tạm để lưu dữ liệu POST lên

Cách khắc phục: xóa các file log không cần thiết trên server

Bài viết liên quan