Ra mắt website vv-pos.net cho hệ thống VVPOS

1Ngày 10/11/2014, ra mắt website vv-pos.net cho hệ thống VVPOS. Là nơi cung cấp các thông tin về hệ thống VVPOS, nơi chứa các tài liệu hướng và cách sử dụng hệ thống.

 


Bài viết liên quan