redirect url có www về url không có www, và http về https

Việc có 2 trang web nhiều địa chỉ url cho 1 trang web rất không có lợi về SEO và đôi khi một trong số đó không hoạt động thì người dùng sẽ tưởng là bản thân trang web đó không hoạt động.

Ví dụ chúng ta có thể có 4 url sau cho 1 trang web

  • http://bglen.vn
  • https://bglen.vn
  • http://www.bglen.vn
  • https://www.bglen.vn

Vì vậy, việc hợp nhất thành 1 url là rất cần thiết. Có nghĩa là bất cứ khi nào người dùng nhập 1 trong 4 URL trên thì chúng ta đều redirect (điều hướng) về cùng 1 url duy nhất.

Ví dụ: lần này là điều hướng về https://bglen.vn

Các bước thực hiện.

  1. Vào phần setting của domain, add DNS record cho www để trỏ về cùng IP với lúc không có www.
  2. Set serverAlias vào trong File: etc/httpd/conf.d/vhost.conf

  3. Set điều hướng bỏ www và chuyển http về https trong .htaccess tại root directory của web.
<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
 RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]

RewriteCond %{HTTPS} off
 RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]

</IfModule>

Nhớ là phần add thêm này phải nằm trên phần # Begin wordpress, nếu không sẽ không có giá trị.

Bài viết liên quan