VV-HRM (Human Resource Management)

VV-HRM (Human Resource Management)

Với VV-HRM – là hệ thông quản lý nghiệp vụ hỗ trợ khi cần để giám sát, xác nhận tình hình tiến độ công việc trong các phần của dự án từ việc đăng ký ngày công đi làm, nội dung làm việc hàng ngày của nhân viên

Phần mềm mô tả sản phẩm VV-HRM (Human Resource Management)-3

Một số giao diện trên các màn hình chính của VV HRM

Phần mềm mô tả sản phẩm VV-HRM (Human Resource Management)-2

Màn hình nhập nôi dung công việc, ngày công

Phần mềm mô tả sản phẩm VV-HRM (Human Resource Management)-3

Màn hình hiển thị kết quả nhập (màn hình xác nhận tiến độ dự án) 

Phần mềm mô tả sản phẩm VV-HRM (Human Resource Management)-1

Màn hình hiển thị kết quả nhập (kết quả thu chi theo dự án)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.