Tập hợp chi phí nhân công cho sản xuất (viết) phần mềm

Cấu thành nên sản phẩm phần mềm chủ yếu là chi phí nhân công (TK 622) vì vậy để phân tách tổng lương cho từng dự án là rất khó. Vì có thể trong tháng cùng 1 nhân viên nhưng lại làm việc cho nhiều dự án khác nhau.

Vậy căn cứ nào để phân bổ? Có thể phân bổ theo tỷ lệ cảm tính của người kế toán hay không?

Thông thường tại Việt Vang thường lấy quy chuẩn tiền lương của kỹ sư phần mềm theo giờ.

Vì vậy, để tính ra con số chính xác nhất số giờ công cho viết cho mỗi dự án là rất quan trọng. Với hệ thống Quản lý nội bộ (do kỹ sư công ty tự viết) đã giúp tối ưu hóa được việc này, giúp bộ phận kế toán thực hiện dễ dàng trong công việc tập hợp chi phí tính giá thành cho mỗi phần mềm.

Bài viết liên quan