Vấn đề khó kết nối API với http và https trên Android 9

Trên Android 9, Google đã siết chặt hơn các vấn đề bảo mật cũng như kết nối đến API. Cần phải thêm 1 file network_security_config.xml để xác định rõ các link kết nối API, nếu không sẽ không kết nối được.

Cách thực hiện

1. Tạo file network_security_config.xml

2. Trong AndroidManifest.xml, thêm vào dòng sau

3. Nội dung network_security_config.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<network-security-config>
  
  <domain-config cleartextTrafficPermitted="true">
    <domain includeSubdomains="true">www.api.com</domain> // Xác định rõ link API sẽ kết nối
  </domain-config>

  <base-config cleartextTrafficPermitted="true">
    <trust-anchors>
      <certificates src="system" /> // Nếu muốn chấp nhận mọi kết nối thì thêm dòng này, không khuyến khích do sẽ gây ra vấn đề security
    </trust-anchors>
  </base-config>
</network-security-config>
Bài viết liên quan