Windows bị tràn bộ nhớ, kill các PID chiếm bộ nhớ nhiều nhất.

Một giải pháp tạm thời để giải phóng bộ nhớ cho windows, tìm và kill các PID chiếm nhiều bộ nhớ.

Giải pháp lâu dài là phải tìm hiểu xem các Process tương ứng đó có cần thiết không? Nếu cần thì có thể tìm các phần mềm khác có cùng chức năng để thay thế.

Ví dụ: Microsoft Security Essentials thường bị khởi động 2 lần và chiếm cực nhiều bộ nhớ.

Câu lệnh xem task và kill

C:\>tasklist
 
 Image Name           PID Session Name    Mem Usage
 ========================= ======== ================ ============
 firefox.exe         26356 Console       139,352 K
 regedit.exe         24244 Console        9,768 K
 cmd.exe           18664 Console        2,380 K
 conhost.exe          2528 Console        7,852 K
 notepad.exe         17364 Console        7,892 K
 notepad.exe         24696 Console       22,028 K
 notepad.exe         25304 Console        5,852 K
 explorer.exe         2864 Console       72,232 K

 

Ở trong ví dụ phía dưới đây, bạn có thể thấy tên file và PID của mỗi tiến trình. Nếu bạn muốn tắt tiến trình chạy firefox, hay gõ đoạn lệnh sau:

C:\>Taskkill /IM firefox.exe /F

hoặc

C:\>Taskkill /PID 26356 /F

Tham khảo: https://tweaks.com/windows/39559/kill-processes-from-command-prompt/

 

 

 

 

Bài viết liên quan