Xử lý sự kiện javascript

Khi xử lý sự kiện javascript cần lưu ý:

  • Không gọi trực tiếp sự kiện trên đối tượng mà phải gọi qua hàm on.

$(‘element’).on(‘event’,fucntion(){

//Code here;

});

  • Khi xử lý sự kiện trên đối tượng được trả về từ ajax, để đảm bảo hoạt động trên safari thì dùng code bên dưới.

$(‘document’).on(‘event’, ‘element’, function(){

//Code here.

});

event: sự kiện cần thực hiện cho element.

element: yếu tố triệu hồi sự kiện

Bài viết liên quan