70% công việc của quản lý dự án thì kết thúc trước khi qua giai đoạn phát triển.

Nghiệp vụ tạo App, web hay phát triển hệ thống thành công hay thất bại thì dù có nói là [quyết tâm trước khi qua giai đoạn phát triển] cũng không phải là nói quá.

Điều này có ở cà 2 dạng Water Hall và dạng Agile.

Bằng cách nào đó trước khi phát triển nghĩ những điểm quan trọng nhất vừa quản lý dự án vừa lập kế hoạch rõ ràng như :

  • Có thể chỉ ra chi tiết cách làm sau khi biết rõ hệ thống.
  • Lập schedule một cách chi tiết
  • Có thể chỉ ra những rủi ro, nguy cơ trước khi phát triển.
Bài viết liên quan