[C#] Sự kiên IndexChange/ValueChange của các component trên giao diện.

Kinh nghiệm từ dự án Petro và CRM cho thấy nên hạn chế tối đa các event thuộc đạng IndexChange và ValueChange. Vì khi mở một form và đổ dữ liệu vào thì các sự kiện này sẽ được gọi. Trường hợp đó code trong các hàm này sẽ chạy và nếu dùng để check sự thay đổi dữ liệu của form sẽ không chính xác do ngay lần đầu đổ dữ liệu vào đã tính là thay đổi trong khi thực tế người dùng chưa chỉnh sửa gì.

Bài viết liên quan