Cài đặt server linux

Đọc lỗi khi cài đặt vào tìm hiểu chính xác.

Ví dụ khi cài 1 trang web 25hour.com có 1 tính năng sử dụng gửi mail với file .cgi. Sau khi cài đặt và cấu hình giống như hướng dẫn báo lỗi sau khi đọc báo lỗi trong command line được thông báo là thiếu PDO extension. Cái này được cài đặt trong PHP.

Bài viết liên quan