Fix lỗi PHP

Khi thực hiện lưu dữ liệu vào database nên bỏ khoản trắng ở 2 đầu của 1 chuỗi vì sẽ ảnh hưởng tới kết quả dữ liệu.

Ví dụ như hình ảnh bên dưới sau khi chỉnh sửa và bình luận lại.

Bài viết liên quan