Giao dịch về tài sản và nhận bàn giao

  • Khi phát sinh một giao dịch liên quan đến tài sản hoặc bàn giao phải có giấy tờ thỏa thuận giữa các bên liên quan. Việc không có giấy tờ, biên bản sẽ rất nguy hiểm và tiềm tàng rủi ro nhất là trường hợp bạn là người sở hữu tài sản đó.
  • Khi nhận bàn giao từ người khác phải đảm bảo đã nắm được phần bàn giao trước khi ký. Vì sau khi ký biên bản bàn giao rồi thì mọi trách nhiệm về  việc đã nhận sẽ thuộc về người ký nhận.
Bài viết liên quan