Khi nào thì không phải khấu trừ thuế TNCN? (mẫu cam kết 02)

Đối với người lao động ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng khi doanh nghiệp chi trả nếu:

+ Mỗi lần chi trả dưới 2 triệu đồng/tháng thì không phải khấu trừ thuế TNCN 10%

+ Mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì khấu trừ 10% thuế TNCN.

Nếu không muốn khấu trừ 10% thuế TNCN thì làm cam kết 02 theo TT92/2015/TT-BTC nếu như

  • Ước tính cả năm thu nhập không vượt quá 108 triệu đồng
  • Và có MST cá nhân tại thời điểm cam kết.

Lưu ý : Cam kết 02 nếu có duy nhất thu nhập chứ không phải hiểu theo kiểu thu nhập duy nhất 1 nơi.

Đối với lao động có hợp đồng lao động hơn 3 tháng thì tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến.

Căn cứ pháp lý : TT111/2013/TT-BTC, TT92/2015/TT-BTC

Bài viết liên quan