Lưu và quản lý mọi loại file từ phần mềm gửi lên

Những phần mềm cho phép người dùng lưu file và lấy lại file khi cần. Các file có thể trùng tên nhưng khác nhau người dùng.

Giải pháp: Viêt phần mềm chia làm 2 lớp App và Web Service. Từ App lưu file vật lý lên Web Service với tên quy định riêng, tên gốc lưu vào database và lấy lên khi cần

Bài viết liên quan