Những việc cần check khi muốn gửi email từ một ứng dụng bên thứ 3

  • Email đó phải mở quyền truy cập cho ứng dụng bên thứ 3 tại link này: https://myaccount.google.com/lesssecureapps
  • Nếu đã mở vẫn không truy gửi được, có thể google ghi nhận IP của của máy gửi email là IP lạ và chặn lại. Google thường sẽ gửi một email tới hộp thư để cảnh báo về việc đăng nhập lạ. Cần vào email này và xác nhận IP đó an toàn để gửi email.
Bài viết liên quan