Schedule được thiết lập ngắn hơn so với thời gian giao hàng thực tế

Khi bạn tạo schedule bắt đầu dự án, tùy thuộc vào quy mô của dự án, nhưng điều quan trọng là thiết lập thời gian giao hàng trên schedule ngắn hơn so với thời gian giao hàng thực tế. Bằng cách làm như vậy, chúng tôi sẽ có thể đáp ứng linh hoạt mục trễ,  những thay đổi khác nhau trong quá trình phát triển mà xảy ra ở hầu hết các dự án.

Mặt khác, điều quan trọng là trong thời gian giao hàng mà bạn thiết lập ngắn hạn đó phải đảm bảo kịp kế hoach chẳng hạn như kịp thời gian phát triển.

Bài viết liên quan