Sử dụng Dictionary

Sử dụng Dictionary với value là 1 dạng struct để có thể chứa được nhiều thông tin , Giúp hạn chế độ phức tạp của các vòng lặp khi xử lý lượng dữ liệu phức tạp .


Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/vietvang-test/html/wp-includes/functions.php on line 5697
Bài viết liên quan