Tạo bản cài đặt autoupdate

Tạo hàm để check version của phần mềm trên máy + version của phần mềm trên file chỉ định để so sánh xem phần mềm trên máy có phải là version mới nhất hay chưa .
Trong file chỉ định ghi rõ version mới của phần mềm , link đường dẫn tới file setup mới . Thông tin thay đổi trên phần mềm mới so với phần mềm cũ . Khi tạo lưu ý chỉnh sửa version của phần mềm mới trong properties/Assembly Information của project để code có thể hiểu được version của phần mềm khi đã cài đặt .

Bài viết liên quan