Viết code

Code quá nhiều. Tốt nhất cố gắng viết ngắn gọn (dễ hiểu). Hay còn gọi là code đọc đươc . ( mọi người đều đọc được).

Ví dụ : trong 1 mảng nối các phần tử lại với nhau bằng ký tự “/”  thì thay vì dùng foreach lặp cái phần tử để nối lại với nhau. Mình chỉ cần dùng hàm implode là được.

Bài viết liên quan