Xài thư viện có sẵn

Có những thư viện có sẵn nên tích hợp vào trong quá trình lập trình.

Ví dụ : sử dụng thư viện validate jquery (https://jqueryvalidation.org/)

Bài viết liên quan