Xử lý định dạng ngày tháng và số đối với mỗi quốc gia

Đối với mỗi quốc gia sẽ có định dạng ngày tháng và số khác nhau.

VD:

  • Năm / tháng / ngày giờ : phút : giây
  • 1,000.25

Phần mềm có thể xử lý vấn đề này một cách tự động tùy theo lựa chọn của người sử dụng sẽ tạo ra sự thân thiện và tiện lợi cho người dùng.

Giải pháp: Sử dụng Format và Date_Format ở MySQL xủ lý dữ liệu trước khi gửi đi.

Bài viết liên quan