Xử lý tính toán đối với các phần mềm cần tính toán phức tạp

Đối với các phần mềm người dùng cần nhập số lượng lớn các con số để tính toán rất dễ xảy ra sai sót

Giải pháp: Viết các hàm tính toán chung tại nhiều điểm để chia nhỏ các giai đoạn tính toán. Chia nhỏ để dễ kiểm soát và rà lỗi khi có tính toán sai.

Bài viết liên quan