Note về server

Để quản trị được server linux, điều quan trọng đầu tiên là cần biết các lệnh command line. Số lượng lệnh của linux nhiều vô số và được bổ sung liên tục. Tuy nhiên thông thường thì chỉ dùng một vài nhóm lệnh cơ bản. Để tìm hiểu chuyên sâu về các lệnh linux, có thể tham khảo Linux complete command reference.

Các lệnh linux thường dùng

 • man: dùng để xem hướng dẫn sử dụng các lệnh khác. ví dụ gõ man ls để xem hướng dẫn sử dụng của lệnh ls. Gõ man man để xem hướng dẫn sử dụng của chính nó.
 • find: tìm kiếm file, folder hoặc nội dung trong file.
 • ls: liệt kê danh sách file / folder
 • mkdir: tạo folder
 • touch: tạo file
 • su: thay đổi session của user hiện tại.
 • sudo: thực hiện lệnh dưới quyền root. Nhiều lệnh yêu cầu chạy dưới sudo
 • adduser: thêm mới user
 • passwd: thay đổi password của user
 • chmod: thay đổi quyền truy cập file / thư mục
 • chown: thay đổi chủ sở hữu của file / thư mục
 • cat: in nội dung file ra màn hình
 • grep: tìm kiếm theo pattern (regular expression)
 • |: nối các lệnh. Kết quả của lệnh trước làm input cho lệnh sau. Ví dụ: cat /etc/passwd | grep nghi tìm “nghi” trong dữ liệu được in ra bởi cat.

Bảo mật

Bảo mật là việc rất cần được chú trọng trong quản trị server. Các biện pháp bảo mật thường áp dụng nhất (hiện đang được dùng cho các server của VietVang) là iptables firewall.

Các lỗi thường gặp

 • File not found: thường là do không để ý đến việc hệ thống linux sẽ phân biệt hoa – thường trong tên file.
 • Không đọc / ghi được file: check phân quyền (chmod) và SELinux
Bài viết liên quan